Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

ememem
0108 ea4b
ememem
4812 ab73
Reposted fromkaiee kaiee viaznaczywiesz znaczywiesz

June 22 2017

5319 1db2
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakrzysk krzysk
ememem
Czy to, że nie jesteśmy warci siebie nawzajem oznacza, że jesteśmy siebie warci?
9600 3066 600

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viayanek yanek
ememem
4842 30cc 600
Reposted fromkaiee kaiee viayanek yanek

June 21 2017

ememem
6592 ca46 600
Reposted fromzrazik zrazik
ememem
2706 ca21 600
Reposted fromzrazik zrazik
ememem
6677 d18b
Reposted fromdepressiverealism depressiverealism viainyou inyou

June 17 2017

ememem
5352 4aa5 600
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viaPoranny Poranny
ememem
0667 3164 600
Reposted fromoll oll viabadblood badblood
5859 bb32

notalickofsense:

TO EVERYONE YOU KNOW WHO YOU ARE

Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viabadblood badblood
ememem
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabadblood badblood
ememem
1495 cd69

tastefullyoffensive:

A strong, independent dog who don’t need no man. (via seattlecitymisfit)

ememem
4635 ac43
Reposted fromspring-flow spring-flow viagrawklasy grawklasy
ememem
5423 b02a 600
Reposted fromkyte kyte viayanek yanek
0008 3ba0 600

nevver:

What we’re reading, Johan Deckmann

Reposted fromhybr1s hybr1s viayanek yanek

June 16 2017

ememem
9069 472a
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viainyou inyou

June 15 2017

ememem
9610 ca4f
Reposted fromflyingwhales flyingwhales viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl