Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

ememem
6909 b603 600
3342 f537 600
Reposted fromerial erial viagrawklasy grawklasy

March 21 2017

ememem
mocno potrzebuję zaszyć się gdzieś na conajmniej tydzień z kimś kto będzie pił ze mną dużo alkoholu i grał w Heroesy do upadłego. 

March 20 2017

ememem
9960 ec26
Reposted fromkatsiu katsiu viaBucefal Bucefal
ememem

March 19 2017

8298 6ddc

caryled:

“Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always.”

Reposted fromerial erial viaarn arn

March 18 2017

ememem
Reposted fromtgs tgs viayanek yanek
ememem
ememem
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”

March 17 2017

ememem
  • me:*owns 264 unread books*
  • me:*buys 17 new books*
  • me:*rereads harry potter*
Reposted frombookart bookart viagrawklasy grawklasy
ememem
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
ememem
Jestem bardzo poirytowany, dlatego prawie w ogóle się nie odzywam: nie chciałbym usłyszeć tego, co chciałbym powiedzieć.
— I. Karpowicz "Gesty"

March 16 2017

ememem

March 14 2017

8210 aee5
Reposted fromtwice twice viatransfuzja- transfuzja-
ememem
ememem

March 13 2017

ememem
Reposted from1985 1985 viasoundofsilence soundofsilence
ememem
3929 fa03 600
tak bardzo prawda

March 12 2017

ememem
4167 c398
ememem
1003 674e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl